Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych i polityka plików cookies

Postanowienia Ogólne

1. Future Friendly Farm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000847532, kapitał zakładowy 10 300,00 zł, NIP: 7010988100 wprowadza niniejszą politykę prywatności, zwaną dalej Polityką prywatności.

2. Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej listnycud.pl (dalej jako Strona internetowa), w tym osobach posiadających konto w sklepie internetowym prowadzonym pod wyżej wskazanym adresem (dalej jako Sklep internetowy) oraz dokonujących w nim zakupów, zwanych dalej Użytkownikami.

3. Polityka prywatności podzielona jest na politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę plików cookies.

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), a więc podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest: Future Friendly Farm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław, właściciel Strony internetowej listnycud.pl (dalej jako LISTNY CUD).

Można się z nami skontaktować poprzez:

1) Adres korespondencyjny: Rynek 60, 50-116 Wrocław;

2) adres e-mail: info@listnycud.pl

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Za pośrednictwem Strony internetowej LISTNY CUD zbiera i przetwarza dane, w tym dane osobowe osób fizycznych związanych z:

1) dokonywaniem zakupów w Sklepie internetowym i zawarciem oraz realizacją umowy sprzedaży, w tym kontaktu z Użytkownikiem w związku z realizowanym zamówieniem;

2) zawarciem i realizacją umowy prowadzenia konta w Sklepie internetowym;

3) zapisaniem się do Newslettera;

4) wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowo – marketingowych, w tym informacji o aktualnościach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym.

Jaki jest cel, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania?

Dane osobowe są przetwarzane przez LISTNY CUD w poniżej wskazanych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przechowywane przez następujący okres:


Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych
zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenia produktu, kontaktu w związku z realizacją zamówienia, obsługa transakcji zakupuart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania
założenie i prowadzenie konta w Sklepie internetowymart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres prowadzenia konta
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym)art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiokres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez LISTNY CUDart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
w celu przesyłania informacji handlowo – marketingowych, w tym wysyłki Newslettera, wysyłania ofert, informacji o promocjach, premierach nowych produktów i aktualnościach dotyczących Sklepu internetowego i LISTNEGO CUDUart. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes LISTNEGO CUDU, którym jest marketing produktów i usług LISTNEGO CUDU), art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjneokres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowo – marketingowych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w celu tworzenia profili preferencji Użytkowników zmierzającego do dostosowania oferowanych przez LISTNY CUD produktów i usług do potrzeb Użytkownika, co stanowi prawnie uzasadniony interes LISTNEGO CUDUart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

Prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez LISTNY CUD

Każdy Użytkownik ma prawo do:

– dostępu do jego danych osobowych przechowywanych przez LISTNY CUD (art. 15 RODO);

– sprostowania danych osobowych, jeżeli dane osobowe przechowywane przez LISTNY CUD są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

– żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

– żądania przeniesienia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika LISTNY CUD narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu:

Dodatkowo LISTNY CUD informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez LISTNY CUD jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionej podstawie przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli LISTNY CUD przetwarza dane Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Użytkownikowi przysługuje bezwzględne (nieograniczone koniecznością wykazania szczególnej sytuacji przez Użytkownika) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez LISTNY CUD w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Powyższe prawa Użytkownik może realizować między innymi poprzez:

1) kontakt e-mailowy wysyłając żądanie na adres: info@listnycud.pl

2) kontakt pocztowy wysyłając żądanie na adres: Rynek 60, 50-116 Wrocław

W jaki sposób LISTNY CUD zbiera dane osobowe?

LISTNY CUD zbiera dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika. Podanie przez Użytkownika danych:

1) niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu w Sklepie internetowym lub wystawienia faktury;

2) niezbędnych do założenia konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest warunkiem założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta w Sklepie internetowym;

3) niezbędnych do wysłania informacji handlowo – marketingowych, w tym newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wysyłania przez LISTNY CUD informacji handlowo-marketingowych, w tym newslettera.

W przypadku logowania się przez Użytkownika na konto w Sklepie internetowym za pośrednictwem Gogole lub Facebooka, dane osobowe w postaci adresu e-mail zostają przekazane LISTNY CUD przez Google lub Facebook.

Kto ma dostęp do danych osobowych Użytkowników?

Dostęp do danych osobowych mogą mieć:

1) podmioty, którym LISTNY CUD powierzył przetwarzanie danych osobowych lub którym w zakresie niezbędnym udostępnia dane, w tym:

a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług hostingowych, teleinformatycznych, firmy kurierskie, Poczta Polska, firmy obsługujące transakcje płatnicze);

b) dostawcy usług prawnych, doradczych, księgowych;

c) dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania newslettera;

2) inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że udostępnienie danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Kontakt z LISTNYM CUDEM

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników prosimy kierować na:

adres e-mail: info@listnycud.pl

Polityka COOKIES

Strona internetowa listnycud.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest LISTNY CUD.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– reklamowych, które pomagają dostarczać Użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik korzystając ze Strony internetowej wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania Strony internetowej. Zbieranie i wykorzystanie danych zebranych w plikach cookies w celach opisanych powyżej może stanowić również prawnie uzasadniony interes LISTNEGO CUDU.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dołącz do zajelistnych!

Zapisz się do naszego newslettera i śledź nas w social media. Opowiemy Ci o tym jak się rozwijamy oraz damy znać, gdy mikroliście pojawią się w Twojej okolicy. 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz na info@listnycud.pl

EIT Climate-KIC