Regulamin

Regulamin sklepu internetowego i Regulamin konta w sklepie internetowym

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia wstępne:

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Future Friendlu Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem listnycud.pl/sklep.

§ 2. Definicje

2.1 Sprzedawca – Future Friendly Farm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000847532, kapitał zakładowy 10 300,00 zł, NIP: 7010988100.

2.2 Dostawa – dostarczenie Klientowi Produktu określonego w Zamówieniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy.

2.3 Dostawca – Sprzedawca lub firma kurierska.

2.4 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.5 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.7 Polityka Prywatności – informacje przekazywane przez Sprzedawcę dotyczące zakresu oraz sposobu gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod adresem: listnycud.pl/polityka-prywatnosci.

2.8 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.9 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym listnycud.pl/sklep.

2.10 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;

2.12 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.13 Magazyn Sprzedawcy – Future Friendly Farm Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 6 lok. 2A, 02-673 Warszawa.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Sprzedawca informuje, że wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.

3.2 Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.3 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.4 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3.5 Z uwagi na fakt, że z powodu możliwości składania Zamówień na ten sam Produkt przez wielu Klientów jednocześnie, nie ma możliwości natychmiastowej weryfikacji dostępności Produktów, informacje o Produktach i ich cenach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania przez Klientów oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowy Sprzedaży będą zawierane po upewnieniu się przez Sprzedawcę co do dostępności Produktu zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.

3.6 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4. Założenie Konta w Sklepie

4.1 Założenie Konta w sklepie jest nieodpłatne.

4.2 Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia.

4.3 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Informacje wpisane do Formularza rejestracji powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a. adres e-mail Klienta;
b. hasło spełniające wymogi Sklepu w zakresie bezpieczeństwa, tj. składające się z co najmniej 8 znaków.

4.4 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.5 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 12.

4.6 Szczegółowe zasady świadczenia usługi prowadzenia Konta w Sklepie określa Regulamin prowadzenia Konta.

§ 5. Zasady składania Zamówienia

5.1 W celu złożenia Zamówienia należy:

– zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);
– po skompletowaniu całości Zamówienia zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
– wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
– kliknąć przycisk „Zamawiam”,
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Regulaminu.

5.2 Klient może składać Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.

§ 6. Oferowane metody płatności i dostawy

6.1 W Sklepie Internetowym Klient może dokonać płatności elektronicznej za zamówione Produkty za pośrednictwem serwisu Tpay obsługiwanego przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.

6.2 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Warszawy.

6.3 Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.4 Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Produktu.

6.5 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

§ 7. Wykonanie Umowy Sprzedaży

7.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 5 Regulaminu.

7.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7.3 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4 Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7.5 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach Dostawy, terminem Dostawy jest najdłuższy podany termin.

7.6 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach Dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

§ 8. Warunki odstąpienia od Umowy

8.1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

8.3 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

8.4 W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

8.5 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

8.6 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 12. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.7 W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.8 Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać;
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8.9 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

8.10 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.11 Konsument powinien odesłać Produkt na adres magazynu Sprzedawcy (Future Friendly Farm Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 6 lok. 2A, 02-673 Warszawa.) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

8.12 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

8.13 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.14 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9. Reklamacje

9.1 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

9.2 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

9.3 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w kodeksie cywilnym.

9.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na jeden z określonych w § 12 niniejszego Regulaminu adresów Sprzedawcy. Reklamację można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9.5 Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Future Friendly Farm Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 6 lok. 2A, 02-673 Warszawa.

9.6 Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, uważa się, że żądanie Klienta Sprzedawca uznał za uzasadnione.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń postanowienia końcowe

10.1 Klient, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

11.1 Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Sprzedawca (dalej jako Administrator).

11.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w celu prowadzenia konta w Sklepie internetowym, w celu marketingu bezpośredniego opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych, w tym newslettera.

11.3 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klient ma prawo do:

-dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
-sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
-żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
-żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
-przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

11.4 Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11.5 Jeśli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.6 Dodatkowo Administrator informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Klientowi przysługuje bezwzględne (nie wymagające wykazania szczególnej sytuacji) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

11.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności listnycud.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12. Informacje o Sprzedawcy

12.1 Adres Sprzedawcy: Rynek 60, 50-116 Wrocław

12.2 Adres e-mail Sprzedawcy: info@listnycud.pl

12.3 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 76 1140 2004 0000 3902 8013 2129

12.4 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 13. Postanowienia końcowe

13.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

13.3 Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Adresat:

Future Friendly Farm Sp. z o.o.

Rynek 60

50-116 Wrocław

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Future Friendly Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następujących rzeczy:

Numer zamówienia:

Data złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko:

Adres:

E-mail:

Telefon:

Data:

Podpis:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat:

Future Friendly Farm Sp. z o.o.

Rynek 60

50-116 Wrocław

Data złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko:

Adres:

E-mail:

Telefon:

Przedmiot reklamacji:

Data zawarcia umowy:

Data zawarcia umowy:

Nazwa towaru:

Opis wad towaru i okoliczności ich powstania:

Kiedy wady zostały stwierdzone:

Miejscowość:

Podpis:

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 1. Definicje

1. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę) pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie internetowym.

2. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym listnycud.pl/sklep. Narzędzie to umożliwia nabywanie towarów i usług od Usługodawcy.

3. Usługodawca – Future Friendly Farm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000847532, kapitał zakładowy 10 300,00 zł, NIP: 7010988100.

4. Użytkownik – klient Sklepu internetowego.

§ 2. Konto w Sklepie internetowym

1. Użytkownik może założyć w Sklepie internetowym Konto.

2. Założenie i korzystanie z Konta użytkownika jest nieodpłatne i dobrowolne.

3. Konto pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie internetowym, takich jak sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych Użytkownika w Koncie.

4. Konto zakłada się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie internetowym.

5. Aby korzystać z Konta Użytkownika należy posiadać urządzenie (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową, a także aktywny adres e-mail.

6. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

7. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: info@listnycud.pl, swoją rezygnację. Rezygnacja będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konta należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: info@listnycud.pl.

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Future Friendly Farm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie internetowym.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:

a. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
b. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Usługodawca naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5. Dodatkowo Usługodawca informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Usługodawcę jest uzasadniony interes prawny Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie listnycud.pl/polityka-prywatnosci.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:

a. zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie przez Usługodawcę usługi prowadzenia Konta – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany,
b. modernizacją Konta, polegającą na zmianie jego funkcjonalności – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.

3. Użytkownik, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Konta, wysyłając informację w tym zakresie na adres e-mail Usługodawcy: info@listnycud.pl. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Dołącz do zajelistnych!

Zapisz się do naszego newslettera i śledź nas w social media. Opowiemy Ci o tym jak się rozwijamy oraz damy znać, gdy mikroliście pojawią się w Twojej okolicy. 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz na info@listnycud.pl

EIT Climate-KIC